Avís legal

El lloc web i el domini ulyssus.com corresponen a LLIBRERIA ULYSSUS SL, amb CIF B17737339 i domicili a carrer Cort Reial, núm. 3, de Girona (CP 17004), tel. +34 972 21 17 73, adreça electrònica ulyssus@ulyssus.com, inscrita al Registre Mercantil de Girona, Tomo 1913, Llibre 0, Foli 1, Secció 8, Fulla GI-32008

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els drets sobre els continguts d’aquest lloc, incloent-hi els textos, imatges, dissenys gràfics, marques i altres signes distintius (en endavant els continguts), pertanyen a LLIBRERIA ULYSSUS SL o a tercers que n’han autoritzat el seu ús. La LLIBRERIA ULYSSUS SL presenta aquests continguts per a informar dels seus serveis i activitats. La LLIBRERIA ULYSSUS SL autoritza la utilització dels continguts per a usos no comercials sempre i quan s’indiqui de forma clara la font. Si els continguts s’utilitzen en entorns web caldrà incloure un enllaç a la pàgina d’inici del lloc web. LLIBRERIA ULYSSUS SL es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes en defensa dels seus drets de propietat intel·lectual o industrial.

No s’autoritzen presentacions dels continguts d’aquest lloc en una finestra aliena a la pàgina d’inici del lloc web (framing).

 

RESPONSABILITAT SOBRE ELS CONTINGUTS

Tot i que la LLIBRERIA ULYSSUS SL actua amb el màxim de diligència possible, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment que l’usuari del lloc web el consulti. Per això la LLIBRERIA ULYSSUS SL manifesta que les referències dels productes que es presenten en el seu lloc web tenen una funció orientativa i no obliguen a la LLIBRERIA ULYSSUS SL fins a la contractació expressa d’una comanda.

La LLIBRERIA ULYSSUS SL es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts del web.

La LLIBRERIA ULYSSUS SL no serà responsable de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços inclosos en el lloc.

 

CONDICIONS D’ÚS

L’ús d’aquest web implica l’acceptació plena dels termes i condicions del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.